Mobi
+
aktivist [aktivIs:t] subst.
(aktivist, aktivisten, aktivister)
person som är aktiv inom proteströrelse el dyl
aktivist
(person që merr pjesë aktive në një lëvizje proteste a diçka të tillë)
Sammansättningar
  • miljöaktivistaktivist në lëvizjen për mbrojtjen e mjedisit
  • fredsaktivistaktivist në lëvizjen për paqe
fred [fre:d] subst.
(fred, freden, freder, freds|avtalet)
tillstånd utan krig
paqe
(gjendje e qetë e pa luftëra)
Sammansättningar
  • freds|avtal freds|avtalettraktat i paqes, marrëveshje e paqes
  • freds|aktivistaktivist i lëvizjes për paqe
  • freds|rörelselëvizje për paqe