Mobi
+
aktion [ak$O:n] subst.
(aktion, aktionen, aktioner, aktions|gruppen, aktions|radien)
handling, verksamhet
veprim
(aksion, aktivitet)
Exempel
 • gå till aktioni përvishem punës, nis të veproj, hidhem në veprim
 • i full aktionnë veprim të plotë
 • starta en aktion (mot kärnkraft)nis një aksion (kundër energjisë bërthamore)
Sammansättningar
 • aktions|grupp aktions|gruppengrup veprimi
 • aktions|radie aktions|radienrreze veprimi
 • protestaktionaksion proteste
hjälp [jel:p] subst.
(hjälp, hjälpen, hjälp|aktionen, hjälp|sändningen)
medverkan som gör att något kan utföras, bistånd
ndihmë ("edhe për përkujdesje në një situatë të vështirë; edhe "ndihmë ekonomike"")
(përkrahje, mbështetje)
Exempel
 • han höll sig flytande med hjälp av en brädaai pluskonte mbi ujë me ndihmën e një dërrase; ai qëndronte mbi ujë me ndihmën e një dërrase
 • begära hjälp från FNkërkoj ndihmë nga OKB-ja
Uttryck
 • första hjälpen ("första sjukvård efter olycka etc")ndihmë e parë, urgjencë, ndihma e shpejtë
 • behöver du hjälp vid flyttningen?a ke nevojë për ndihmë kur të transferohesh (në apartamentin e ri)?
Sammansättningar
 • utvecklingshjälpndihmë për zhvillimin
 • skrivhjälpndihmës në daktilografim, shkrues, ndihmës sekretar
 • hjälp|aktion hjälp|aktionenfushatë ndihme
 • hjälp|sändning hjälp|sändningenndihmë, pako me ndihma
hämnd [hem:d] subst.
(hämnd, hämnden, hämnd|aktionen, hämnd|känslan)
straff för en skada som man tillfogats
hakmarrje
(shpagim)
Exempel
 • hon ville ta hämndajo dëshironte të hakmerrej
Sammansättningar
 • hämnd|aktion hämnd|aktionenaksion shpagimi (hakmarrës), veprim hakmarrjeje
 • hämnd|känsla hämnd|känslanndjenjë hakmarrjeje
maskning [²mAs:kni@] subst.
(maskning, maskningen, masknings|aktionen)
medveten sänkning av (arbets)takten; obstruktion
sabotim
(ulje e vetëdijshme e ritmit të punës, simulim, bllokim)
Sammansättningar
 • masknings|aktion masknings|aktionenaksion i bllokimit (simulimit) në punë
protest [protEs:t] subst.
(protest, protesten, protester, protest|aktionen)
invändning, oppositionsyttring
protestë
(kundërshtim)
Exempel
 • vi strejkar i protest mot företagets lönepolitikne jemi në grevë për të protestuar kundër politikës së ndërmarrjes lidhur me pagat
 • (göra något) under protest(bëj diçka) duke protestuar
Sammansättningar
 • protest|aktion protest|aktionenaksion proteste
terror [tÄr:or] subst.
(terror, terrorn, terror|aktionen)
(politiska) våldsaktioner som drabbar blint
tmerr ("në kuptim më të zbutur për shqetësime psikike")
(terror, dhunë e egër)
Sammansättningar
 • terror|aktion terror|aktionenaksion terrorist
 • telefonterrorterror telefonik
vedergällning [²vE:derjel:ni@] subst.
(vedergällning, vedergällningen, vedergällningar, vedergällnings|aktionen)
det att återge ont med ont, hämnd
hakmarrje
(shpagim, hak, ndëshkim)
Sammansättningar
 • vedergällnings|aktion vedergällnings|aktionenaksion ndëshkimor, veprim hakmarrjeje