Mobi
+
aktie|bolag [²Ak:tsiebo:la:g] subst.
(aktie|bolag, aktiebolaget, aktiebolag, aktiebolagen)
bolag grundat på aktier
shoqëri aksionare
(shoqëri me bashkëpronësi, shoqëri me kapital të përbashkët)