Mobi
+
aktie [Ak:tsie] subst.
(aktie, aktien, aktier, aktie|kapitalet, aktie|ägaren, aktie|sparade)
andel i ett aktiebolag
aksion ("fig. "reputacion, nam, emër i mirë"")
(pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare)
Exempel
 • hennes aktier står högt i kursaksionet e saj janë më të lartat në kurs
Uttryck
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning")forcon pozitën e vet ("përmirëson pozitën e vet")
Sammansättningar
 • aktie|kapital aktie|kapitaletkapital aksionar
 • aktie|ägare aktie|ägarenaksionar, zotërues aksionesh, ortak
 • aktie|brevcertifikatë aksionesh
 • aktie|börsbursë aksionesh
 • aktie|fondtruste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse
 • aktie|majoritetkontrollues interesash (aksionesh)
 • aktie|portföljportofol aksionesh
 • aktie|postpost aksionar
 • aktie|spara aktie|sparadeinvestoj në aksione si mënyrë kursimi
 • A-|aktieaksionet A
aktie|bolag [²Ak:tsiebo:la:g] subst.
(aktie|bolag, aktiebolaget, aktiebolag, aktiebolagen)
bolag grundat på aktier
shoqëri aksionare
(shoqëri me bashkëpronësi, shoqëri me kapital të përbashkët)
bolag [²bO:la:g] subst.
(bolag, bolaget, bolag, bolagen, bolags|styrelsen, bolags|stämman)
ekonomisk sammanslutning; företag
ndërmarrje
(shoqëri, sipërmarrje ekonomike)
Exempel
 • privata bolagsipërmarrje private
Sammansättningar
 • aktiebolagshoqëri aksionare
 • bolags|styrelse bolags|styrelsenkryesia e shoqërisë
 • bolags|stämma bolags|stämmantakim (mbledhje e) i aksionarëve
emission [emi$O:n] subst.
(emission, emissionen, emissioner)
det att ge ut sedlar, obligationer el. aktier
emision
(emetim monedhash, obligacionesh ose aksionesh)
Sammansättningar
 • aktieemissionemision aksionesh
 • nyemissionemision i ri (monedhe)
försäljning [för+sEl:jni@] subst.
(försäljning, försäljningen, försäljningar, försäljnings|priset, försäljnings|chefen)
byte av en vara mot pengar, avyttring, handel
shitje, tregti
(ndërrim i një malli me para)
Exempel
 • begränsa försäljningen av alkoholkufizoj shitjen e alkoolit
Sammansättningar
 • aktieförsäljningshitje aksionesh
 • bilförsäljningshitje veturash (automjetesh)
 • försäljnings|pris försäljnings|prisetçmim i shitjes
 • försäljnings|chef försäljnings|chefenshef i (sektorit të) shitjes
förvärv [förvÄr:v] subst.
(förvärv, förvärvet, förvärv, förvärven, förvärvs|arbetet, förvärvs|livet)
anskaffning av pengar eller egendom
marrje
(përvetësim, fitim, sigurim)
Exempel
 • förvärv av två fastigheterpërvetësim i dy pasurive të patundshme
Sammansättningar
 • aktieförvärvfitim aksionesh, përvetësim aksionesh
 • förvärvs|arbete förvärvs|arbetetpunë fitimprurëse, punë me fitim
 • förvärvs|liv förvärvs|livetjetë profesionale
 • förvärvskällaburim të ardhurash
innehav [²In:eha:v] subst.
(innehav, innehavet, innehav, innehaven)
det att ha något, ägande
zotërim
(posedim, kamje, pronësi, pasuri)
Sammansättningar
 • aktieinnehavzotërim aksionesh
kapital [kapitA:l] subst.
(kapital, kapitalet, kapital, kapitalen, kapital|ägaren)
tillgångar som kan ge vinst
kapital
(para, të ardhura)
Sammansättningar
 • aktiekapitalkapital aksionar
 • kapital|ägare kapital|ägarenposedues i kapitalit
kurs [kur+s:] subst.
(kurs, kursen, kurser)
gällande pris, värde
kurs (i devizave)
(vlerë)
Sammansättningar
 • aktiekurskurs i aksioneve, vlerë e aksioneve
 • kurs|fallrënie e kursit
 • kurs|stegringrritje e kursit
portfölj [por+tfÖl:j] subst.
(portfölj, portföljen, portföljer)
ett slags platt väska för papper, dokument etc
dosje ("edhe për një tufë dokumentesh me vlerë")
(çantë për dokumente)
Sammansättningar
 • läderportföljdosje lëkure
 • aktieportföljdosje aksionesh
Extra
post [pås:t] subst.
(post, posten, poster)
belopp (i räkenskap)
shum/ë-a
((të hollash))
Sammansättningar
 • aktiepostshuma e aksioneve
 • småpostshumë e vogël
stock [ståk:] subst.
(stock, stocken, stockar)
samling, uppsättning
rezervë, koleksion
(stok, mall në magazinë, kapital)
Sammansättningar
 • aktiestockkapital aksionesh
tillgång [²tIl:gå@:] subst.
(tillgång, tillgången, tillgångar)
(ekonomisk) resurs, förråd
mjete financiare, rezervë
Exempel
 • rik tillgång på arbetskraftrezervë e pasur në fuqi punëtore
 • hon är en tillgång för företagetajo është një pasuri për ndërmarrjen
 • leva över sina tillgångarjeton mbi mundësitë e veta materiale
Sammansättningar
 • aktietillgångpronësi aksionash, zotërim aksionesh