Mobi
+
akt [ak:t] subst.
(akt, akten, akter)
ceremoni
akt
(ceremoni)
Sammansättningar
  • vigselaktakti i martesës, ceremoni martesore
akt [ak:t] subst.
(akt, akten, akter)
del av en teaterpjäs
akt
(pjesë e një vepre teatrale)
Exempel
  • hjälten dör i sista aktenprotagonisti vdes në aktin e fundit
Sammansättningar
  • mellanaktpauzë, pushim (midis dy akteve të një pjese teatrale)
akt [ak:t] subst.
(akt, akten, akter)
dokument
akt
(dokument)
Sammansättningar
  • personaktdokument personal
akt [ak:t] subst. jämför iakttar
(akt)
uppmärksamhet
vëmendje ("në shpr.")
(kujdes, përkujdesje)
Exempel
  • ta tillfället i aktshfrytëzoj rastin, përfitoj nga rasti
  • ge akt påi kushtoj vëmendje, i kushtoj kujdes (diçkaje)
giv|akt [jivAk:t] subst.
(giv|akt)
stram kroppsställning
gatitu! ("usht.")
Exempel
  • stå i givaktmarr qëndrim gatitu
gärning [²jÄ:r+ni@] subst.
(gärning, gärningen, gärningar)
handling, verk, dåd
akt
(veprim, vepër, punë, bëmë)
Exempel
  • utföra en gärningbëj një punë (një vepër)
  • en god gärningnjë vepër e mirë
person|akt [²pär+sO:nak:t] subst.
(person|akt, personakten, personakter)
samling dokument om en person
dokumentacion personal
(dosje personale)