Mobi
+
adjungerar [adju@gE:rar] verb
(adjungerar, adjungerade, adjungerat, adjungera)
tillkalla som tillfällig medlem (t ex i en styrelse)
<A adjungerar B>
caktoj
(caktoj dikë si anëtar të përkohshëm (në një kryesi))