Mobi
+
ackord [akÅ:r+d] subst.
(ackord, ackordet, ackord, ackorden, ackords|arbetet, ackords|lönen)
lön som bygger på att man utför en viss mängd arbete för en viss betalning; betinglön, stycklön
maakor, drrëveshje
(pagë me copë, pagë që mbështetet në një pagesë të caktuar për një sasi të caktuar pune)
Motsatser: tidlön
Exempel
  • arbeta på ackordpunoj me akord, punoj me normë
  • rakt ackordakord i pastër
Sammansättningar
  • ackords|arbete ackords|arbetetpunë me akord
  • ackords|lön ackords|lönenpagë sipas sasisë së prodhimit dhe punës së kryer
  • blandackordakord i përzier
ackord [akÅ:r+d] subst.
(ackord, ackordet, ackord, ackorden)
samklang av toner
akord muzikor
(bashkim tingujsh)
Exempel
  • slå ett ackord på pianotluaj një akord në piano
Sammansättningar
  • durackordakord në maxhor
ackord [akÅ:r+d] subst.
(ackord, ackordet, ackord, ackorden)
överenskommelse mellan skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten
marrëveshje
(marrëveshje mes debitorit dhe kreditorit për të zvogëluar masën e borxhit apo për të shtyrë pagesën e tij)