Mobi
+
abonnent [abånEn:t] subst.
(abonnent, abonnenten, abonnenter, abonnentnumret)
person som abonnerar på något; fast kund
abonent
(pajtimtar; klient i rregullt)
Sammansättningar
  • elabonnentklient i rregullt i energjisë elektrike
  • abonnent|nummer abonnentnumretnumri i abonentit