Mobi
+
social [sosiA:l] adj.
(social, socialt, sociala)
som har att göra med samhället och människors samspel
social, -e
(shoqëror, -e)
Exempel
 • social bakgrundprejardhje sociale
 • sociala normernormë shoqërore
 • sociala problemprobleme sociale
social [sosiA:l] adj.
(social, socialt, sociala, social|politiken, social|utgiften)
som rör samhällets omvårdnad för den enskilde
shoqëror, -e
(social, -e)
Exempel
 • sociala reformerreformë shoqërore, reformë sociale
Sammansättningar
 • social|politik social|politikenpolitikë sociale
 • social|utgift social|utgiftenshpenzime sociale
 • social|politisksocial-politik, -e
assistent [asistEn:t] subst.
(assistent, assistenten, assistenter)
medhjälpare; biträdande tjänsteman
asistent
(ndihmës, bashkëpunëtor, nëpunës, zëvendës)
Sammansättningar
 • direktörsassistentndihmësdrejtor, zëvendësdrejtor
 • socialassistentpunonjës social
försäkring [för+sÄ:kri@] subst.
(försäkring, försäkringen, försäkringar)
överenskommelse om ersättning vid skada eller olycka etc
sigurim
Sammansättningar
 • hemförsäkringsigurim i shtëpisë
 • socialförsäkringsigurim shoqëror
 • vagnskadeförsäkringsigurim i automjetit (në rast dëmtimi)
 • livförsäkringsigurim i jetës
 • fordonsförsäkringsigurim i automjetit
grupp [grup:] subst.
(grupp, gruppen, grupper, grupp|arbetet, grupp|medlemmen, grupp|terapin)
samling personer som hör ihop
grup ("fig. grumbull objektesh së bashku")
(grumbull)
Exempel
 • en grupp skolbarnnjë grup nxënësish
 • en grupp inom företagetnjë grup i ndërmarrjes
Sammansättningar
 • studiegruppgrup studimor
 • intressegrupplob, grup ndikues
 • soffgruppkompleks kolltukësh
 • socialgruppgrup social
 • blodgruppgrup gjaku
 • grupp|arbete grupp|arbetetpunë në grup
 • grupp|medlem grupp|medlemmenanëtar grupi
 • grupp|terapi grupp|terapinterapi në grup
social|arbetare [²sosiA:lar:be:tare] subst.
(social|arbetare, socialarbetaren, socialarbetare, socialarbetarna)
person som arbetar med att hjälpa människor som har sociala problem
punonjës social
social|assistent [²sosiA:lasisten:t] subst.
social|avgift [²sosiA:la:vjif:t] subst.
(social|avgift)
avgift som en arbetsgivare betalar för sina anställdas sociala förmåner
kontribut social
(taksë që paguan punëdhënësi për punëtorët e vet)
social|demokrat [²sosiA:ldemokra:t] subst.
(social|demokrat, socialdemokraten, socialdemokrater)
person som ansluter sig till det socialdemokratiska partiet(s åsikter)
socialdemokrat-i
Uttryck
 • Socialdemokraterna ("Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP)")socialdemokratët (Partia Punëtore Socialdemokrate e Suedisë)
social|demokrati [²sosiA:ldemokrati:] subst.
(social|demokrati, socialdemokratien, socialdemokratiskt)
parti som vill åstadkomma jämlikhet (också ekonomisk) genom reformer
socialdemokraci-a
Exempel
 • socialdemokratin och fackföreningsrörelsensocialdemokracia dhe lëvizja sindikale
Avledningar
 • socialdemokratisk socialdemokratisktsocialdemokrat, -e
Socialdepartementet [²sosiA:ldepar+temen:tet] namn
social|bidrag [²sosiA:lbidra:g] subst.
(social|bidrag, socialbidraget)
ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen
ndihmë sociale
(ndihmë ekonomike në bazë të ligjit për shërbimet sociale)
social|försäkring [²sosiA:lför+sä:kri@] subst.
(social|försäkring, socialförsäkringen)
socialpolitiskt trygghetssystem som omfattar alla som bor i Sverige
sigurim shoqëror
social|grupp [²sosiA:lgrup:] subst.
(social|grupp, socialgruppen, socialgrupper, socialgrupps|tillhörigheten)
samhällsgrupp med en viss utbildning etc
grup social
(grup shoqëror, shtresë shoqërore)
Exempel
 • socialgrupp 1grupi social
Sammansättningar
 • socialgrupps|tillhörighet socialgrupps|tillhörighetenpërkatësi e grupit social
social|högskola [²sosiA:lhö:gsko:la] subst.
(social|högskola, socialhögskolan, socialhögskolor)
högskola för utbildning av socialarbetare (socionomer)
shkollë e lartë për punonjës socialë
social|jour [²sosiA:l$o:r] subst.
(social|jour, socialjouren)
social service som nås per telefon 112 när socialbyrån är stängd
urgjencë e shërbimit social
(urgjenca e shërbimit social ka numër telefoni 112, dhe asaj i drejtohemi kur zyra për çështjet sociale është e mbyllur)
social|konsulent [²sosiA:lkånsulen:t] subst.
(social|konsulent, socialkonsulenten, socialkonsulenter)
statlig tjänsteman inom socialtjänsten
këshilltar social
(nëpunës shtetëror në sektorin e shërbimeve sociale)
social|kontor [²sosiA:lkånto:r] subst.
(social|kontor)
kontor som handhar den kommunala socialtjänstens verksamhet inom området individ- och familjeomsorg
zyrë e shërbimeve sociale
social|läkare [²sosiA:lä:kare] subst.
(social|läkare, socialläkaren, socialläkare, socialläkarna)
läkare som är knuten till socialvården
mjek pranë sektorit të shërbimit social
social|minister [²sosiA:lminis:ter] subst.
(social|minister, socialministern, socialministrar)
chef för socialdepartementet
ministër i çështjeve sociale
social|nämnd [²sosiA:lnem:(n)d] subst.
(social|nämnd, socialnämnden, socialnämnder)
politiskt sammansatt nämnd i kommunen med uppgift att besluta i sociala frågor enligt socialtjänstlagen
këshill i çështjeve sociale
(organ politik i zgjedhur në komunë për të marrë vendime lidhur me probleme sociale duke u bazuar në Ligjin për shërbimet sociale)
social|politik [²sosiA:lpoliti:k] subst.
(social|politik, socialpolitiken)
politik som rör samhällets omvårdnad för den enskilde
politikë sociale
social|register [²sosiA:lrejis:ter] subst.
(social|register, socialregistret)
ett register som förs hos kommunens socialförvaltning över dem som fått socialhjälp
evidencë sociale
(regjistër ku shënohen emrat e gjithë individëve që kanë marrë ndihmë sociale pranë komunës)
social|sekreterare [²sosiA:lsekrete:rare] subst.
(social|sekreterare, socialsekreteraren, socialsekreterare, socialsekreterarna)
tjänsteman vid socialkontor
nëpunës i zyrës për çështje sociale
Social|styrelsen [²sosiA:lsty:relsen] namn
(Social|styrelsen)
central myndighet för sociala, hälso- och sjukvårds- och läkemedelsfrågor
Enti Kombëtar për Shëndetin dhe Mirëqenien
social|tjänst [²sosiA:lcen:st] subst.
(social|tjänst, socialtjänsten)
samhällets omsorger (enligt Socialtjänstlagen) om enskilda och familjer som behöver hjälp
shërbim social
social|utskott [²sosiA:lu:tskåt:] subst.
(social|utskott, socialutskottet)
utskott i riksdagen för sociala frågor
komision parlamentar për çështje sociale
social|vård [²sosiA:lvå:r+d] subst.