Mobi
+
a [a:] subst.
(a)
första bokstaven i alfabetet
(shkronja e parë e alfabetit)
Uttryck
 • har man sagt a får man också säga b ("har man börjat får man fortsätta")meqë e nise bitise ("nëse fillon të thuash diçka, çoje deri në fund")
 • a och o ("det viktigaste")a-ja dhe o-ja ("më e rëndësishmja")
a [a:] subst.
(a)
sjätte tonen i C-durskalan
zëri i gjashtë në c-dur ("(muz.)")
(nota, tingulli, toni)
aktie [Ak:tsie] subst.
(aktie, aktien, aktier, aktie|kapitalet, aktie|ägaren, aktie|sparade)
andel i ett aktiebolag
aksion ("fig. "reputacion, nam, emër i mirë"")
(pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare)
Exempel
 • hennes aktier står högt i kursaksionet e saj janë më të lartat në kurs
Uttryck
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning")forcon pozitën e vet ("përmirëson pozitën e vet")
Sammansättningar
 • aktie|kapital aktie|kapitaletkapital aksionar
 • aktie|ägare aktie|ägarenaksionar, zotërues aksionesh, ortak
 • aktie|brevcertifikatë aksionesh
 • aktie|börsbursë aksionesh
 • aktie|fondtruste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse
 • aktie|majoritetkontrollues interesash (aksionesh)
 • aktie|portföljportofol aksionesh
 • aktie|postpost aksionar
 • aktie|spara aktie|sparadeinvestoj në aksione si mënyrë kursimi
 • A-|aktieaksionet A
explicit [eksplisI:t] adj.
(explicit, explicit, a)
uttalad, tydlig
qartë (i,e)
(kuptuesh/ëm (i), -me (e))