Mobi
+
A-inkomst [²A:inkÅm:st] subst.
(A-inkomst, A-inkomsten, A-inkomster)
inkomst av tjänst el. eget företag
të ardhura A
(të ardhura nga puna apo aktiviteti privat)