Mobi
+
över [Ö:ver] adv.
över [Ö:ver] adv.
(över)
mer än, utöver
mbi ("për përmasa")
(më shumë se)
Exempel
 • klockan är över 3ora është më shumë se tre
 • över tre timmarmbi tri orë
 • över två kilomë tepër se dy kilogram
över [Ö:ver] adv.
(över)
kvar, resterande
Användning: verbpartikel
ende
(edhe, akoma)
Exempel
 • jag fick en krona övermë mbeti edhe një koronë
 • ingenting blev över efter festenasgjë nuk mbeti pas festës
 • jag står över den här gångenkësaj herë jam superior (kaluar)
över [Ö:ver] adv.
(över, över|svämningen, över|trampet)
förbi en viss gräns
Användning: mest i sms
më shumë se
(përtej)
Exempel
 • jobba överpunoj jashtë orarit të punës
Sammansättningar
 • över|svämning över|svämningenpërmbytj/e, -a
 • över|tramp över|trampetshkelje e rregullave, thyerje e ligjit
över [Ö:ver] adv.
(över)
förbi, slut
kryer (i,e)
(përfunduar (i,e), mbaruar (i,e))
Exempel
 • festen är överfesta ka mbaruar
över [Ö:ver] prep.
(över)
ovanför, ovanpå
sipër ("shpesh një pozicion të caktuar në hapësirë")
(mbi, përmbi, lart)
Exempel
 • nyckeln hänger över dörrençelësi është mbi derë
över [Ö:ver] prep.
(över)
i
("shpesh shtrirje")
(anë e kënd, kudo)
Exempel
 • företaget har kontor över hela landetndërmarrja ka zyra anë e kënd vendit
över [Ö:ver] prep.
(över)
till andra sidan av
matanë ("fig. edhe për kohën")
(andej, në anën tjetër)
Exempel
 • gå över gatankaloj matanë rrugës; kaloj rrugën
 • förändras över en nattndryshohem brenda një nate
över [Ö:ver] prep.
(över)
vägen genom, via
përmes
(nga, nëpërmjet)
Exempel
 • åka till Stockholm över Örebroudhëtoj për në Stokholm nga Ërebru-ja
över [Ö:ver] prep.
över [Ö:ver] prep.
(över)
om, angående, avseende
mbi
(për, rreth, në lidhje me)
Exempel
 • fundera över sakenmendoj rreth çeshtjes
 • vara stolt över sitt språkjam krenar për gjuhën time
ambitiös [ambi$Ö:s] adj.
(ambitiös, ambitiöst, ambitiösa)
full av ambition
ambicioz, -e
Exempel
 • en ambitiös elevnjë nxënës ambicioz
 • ambitiösa planerplane ambicioze
 • ambitiösa föräldrarprindër ambiciozë
Sammansättningar
 • överambitiöstepër ambicioz
ansträngning [²An:stre@:ni@] subst.
(ansträngning, ansträngningen, ansträngningar)
hårt arbete; strävan, anspänning
përpjekje
(mund)
Exempel
 • med gemensamma ansträngningarme përpjekje të përbashkëta
 • göra stora ansträngningar (för) att spara energibëj përpjekje të mëdha për të kursyer energjinë
Sammansättningar
 • kraftansträngningpërpjekje e madhe
 • överansträngningstërmundim
dos [do:s] subst.
(dos, dosen, doser, doserade, doseringen)
en viss mängd, sats
dozë
(një sasi e caktuar)
Exempel
 • en stark dos morfinnjë dozë e fortë morfine
Sammansättningar
 • överdosmbidozë
Avledningar
 • dosera doseradecaktoj dozën, dozoj, jap (barna) me dozë të caktuar
 • dosering doseringencaktim i dozës
ersättning [²E:r+set:ni@ el. ²Ä:-] subst.
(ersättning, ersättningen, ersättningar, ersättnings|skyldigt)
betalning
dëmshpërblim
(kompensim)
Exempel
 • jag fick ersättning för sveda och värkunë mora kompensim për vuajtjet që kisha kaluar
Sammansättningar
 • övertidsersättningkompensim për punë jashtë orarit
 • ersättnings|skyldig ersättnings|skyldigti detyruar të paguajë dëmshpërblim (kompensim)
käke [²cÄ:ke] subst.
(käke, käken, käkar, käk|leden)
del av ansiktsskelettet där tänderna sitter
nofull
Sammansättningar
 • överkäkenofulla e sipërme
 • käk|led käk|ledennyjë e nofullës
Extra
läkare [²lÄ:kare] subst.
(läkare, läkaren, läkare, läkarna, läkar|mottagningen, läkar|undersökningen)
person som har till yrke att bota sjukdomar, doktor
mjek, doktor
Exempel
 • söka läkarekërkoj doktorin (mjekun)
Sammansättningar
 • överläkarekryemjek-u
 • läkar|mottagning läkar|mottagningenambulanc/ë-a, klinikë mjekësore
 • läkar|undersökning läkar|undersökningenkontroll mjekësor
Extra
optimistisk [åptimIs:tisk] adj.
(optimistisk, optimistiskt, optimistiska)
som präglas av optimism, hoppfull
optimist, -e
(plot optimizëm)
Motsatser: pessimistisk
Sammansättningar
 • överoptimistiskoptimist i madh
slaf [sla:f] subst.
(slaf, slafen, slafar)
sovplats
shtrat
(vend për të fjetur)
Sammansättningar
 • överslafshtrati i sipërm
tid [ti:d] subst.
(tid, tiden, tider, tids|begränsningen)
det som förflyter mellan olika händelser
kohë ("edhe për një periudhë të veçantë")
(periudhë)
Exempel
 • tid att tänkakohë për të menduar
 • en lång tid framöveredhe shumë kohë më pas
 • i en månads tidbrenda një muaji, për një muaj
 • på Karl XII:s tidnë kohën e Karlit të XII-të
 • ha tid till (el. med) någotkam kohë për diçka; jam i ngeshëm të bëj diçka
Uttryck
 • under tiden ("samtidigt")ndërkohë, në të njëjtën kohë
 • komma i god tid ("före utsatt klockslag")vij pak para kohe
 • beställa tid ("avtala tid för besök (på sjukhus o dyl)")caktoj orar për një takim
 • i sinom tid ("efter en viss (vänte)tid")në kohën e duhur, në periudhën e caktuar
 • med tiden ("så småningom")me kohën, dalëngadalë
 • tids nog ("efter viss (vänte)tid")mjaft shpejt
 • nu för tiden ("i vår tid")tani për tani, në kohën e sotme, aktualisht
Sammansättningar
 • kvällstidmbrëmje
 • övertid(punë) jashtë orarit
 • vintertidkohë dimri
 • kristidkohë krize
 • tids|begränsning tids|begränsningenlimit kohe
tänker över [te@:kerÖ:ver] verb
(tänker över, tänkte, tänkt, tänk, tänka)
tänka länge och ordentligt (på)
<A tänker över x>
shqyrtoj
(shoshit, rrah me mend, mendoj mirë e thellë (diçka))
Exempel
 • tänka över ett förslagshqyrtoj një propozim
Avledningar
 • övertänktmirëmenduar (i,e)
våld [vål:d] subst.
(våld, våldet, vålds|brottet)
användning av fysisk styrka eller annat övertag för att skada någon el. driva igenom sin vilja
dhunë
(forcë)
Exempel
 • det politiska våldetdhunë politike
 • föra bort någon med våldpërzë dikë me dhunë, dëboj dikë me dhunë
Uttryck
 • ha någon i sitt våld ("helt behärska någon")kam (dikë) në kontroll të plotë
Sammansättningar
 • övervålddhunë, veprim i dhunshëm
 • vålds|brott vålds|brottetvepër penale me dhunë, krim i dhunshëm
överanstränger [²Ö:veran:stre@:er] verb
(överanstränger, överansträngde, överansträngt, överansträng, överanstränga)
anstränga alltför mycket
<A överanstränger x/sig>
stërmundoj
(ngarkoj, përpiqem (mundohem) shumë)
Exempel
 • överanstränga sigstërmundoj veten, stërmundohem, mundohem shumë
 • bli överansträngdjam i ngarkuar, jam i stërmunduar
överansträngning [²Ö:veran:stre@:ni@] subst.
(överansträngning, överansträngningen)
alltför hård (psykisk) ansträngning; stress
mbingarkesë
((shpirtërore), stërmundim (shpirtëror), ngarkesë e tepërt (psikike), stres)
överbalansen [²Ö:verbalan:sen] subst.
överbefolkad [²Ö:verbefål:kad] adj.
(överbefolkad, överbefolkat, överbefolkade)
som har alltför många invånare
mbipopulluar (i,e)
(që ka shumë banorë)
Exempel
 • en överbefolkad stadnjë qytet i mbipopulluar
överbefälhavare [²Ö:verbefä:lha:vare] subst.
(överbefälhavare, överbefälhavaren, överbefälhavare, överbefälhavarna)
chef för ett lands krigsmakt
kryekomandant
(komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura)
överbelagd [²Ö:verbelag:d] adj. jämför beläggning 2
(överbelagd, överbelagt, överbelagda)
som har alltför hög beläggning
stërmbushur (i,e)
överbeskyddar [²Ö:verbe$yd:ar] verb
(överbeskyddar, överbeskyddade, överbeskyddat, överbeskydda)
beskydda (ett barn) för mycket
<A överbeskyddar B>
ruaj tepër
(mbroj me tepri)
Exempel
 • sista barnet överbeskyddades av föräldrarnaprindërit e ruanin tepër sugarin (fëmijën e vogël)
överblick [²Ö:verblik:] subst.
(överblick, överblicken)
utsikt över en helhet; helhetssyn, sammanhang
vështrim
(shqyrtim i plotë,)
Exempel
 • skaffa sig en överblick över olyckans omfattningkrijoj një ide të përgjithshme mbi përmasën e aksidentit
 • ge en snabb överblick över ett ämnejap një pasqyrë të shkurtër mbi një temë
överblickar [²Ö:verblik:ar] verb
(överblickar, överblickade, överblickat, överblicka)
ha överblick
<A överblickar x>
vështroj
(kundroj, krijoj një ide për diçka)
Exempel
 • följderna av reformen kan ännu inte överblickasështë ende e pamundur të krijohet një ide e përgjithshme mbi pasojat e reformës
överbringar [²Ö:verbri@:ar] verb
(överbringar, överbringade, överbringat, överbringa)
överlämna
<A överbringar x>
dorëzoj
Exempel
 • ambassadören överbringade svaret från sin regeringambasadori dorëzoi përgjigjen e qeverisë vet
överbryggar [²Ö:verbryg:ar] verb
(överbryggar, överbryggade, överbryggat, överbrygga)
övervinna
<A överbryggar x>
kapërcej, kaloj
((ndërtoj) një urë mbi një vend, mposht, mbizotëroj)
Exempel
 • motsättningarna måste kunna överbryggasmosmarrëveshjet duhet të kapërceheshin
överbyggnad [²Ö:verbyg:nad] subst.
(överbyggnad, överbyggnaden, överbyggnader)
något som är byggt över och täcker något annat
superstrukturë
(armaturë)
Exempel
 • fartygets överbyggnadarmatura e anijes
överdos [²Ö:ver+do:s] subst.
(överdos, överdosen, överdoser)
alltför hög dos (av medicin, narkotika)
mbidozë
(dozë e tepërt)
Exempel
 • en överdos heroinnjë mbidozë heroine
överdrag [²Ö:ver+dra:g] subst.
(överdrag, överdraget, överdrag, överdragen)
skyddsklädsel på möbler o dyl
mbulesë
överdrag [²Ö:ver+dra:g] subst.
(överdrag, överdraget, överdrag, överdragen)
det att ta ut mer pengar från konto än man har
mbitërheqje (në llogarinë bankare)
(mbitërheqje të hollas, tejkalim (në llogarinë bankare))
överdrag [²Ö:ver+dra:g] subst.
(överdrag, överdraget, överdrag, överdragen)
det att en händelse tar längre tid än beräknat
vonim
Sammansättningar
 • tidsöverdragvonesë në kohë
överdrags|kläder [²Ö:ver+dra:gsklä:der] subst.
(överdrags|kläder)
skyddskläder
Användning: plural
rroba mbrojtëse
överdrift [²Ö:ver+drif:t] subst.
(överdrift, överdriften, överdrifter)
det att överdriva
teprim ("edhe në kuptim konkret "një kërkesë e tepruar"")
(stërmadhim, ekzagjerim)
Exempel
 • gå till överdrifterkaloj në stërzmadhim, e teproj (në diçka)
överdriven [²Ö:ver+dri:ven] adj.
(överdriven, överdrivet, överdrivna)
alltför stor
tepruar (i,e)
(stërmadhuar (i,e), ekzagjeruar (i,e))
överdriver [²Ö:ver+dri:ver] verb
(överdriver, överdrev, överdrivit, överdriv, överdriva)
få något att verka större el. bättre etc
<A överdriver x>
stërmadhoj
((e) teproj, ekzagjeroj, kaloj masën)
Exempel
 • riskerna är starkt överdrivnarreziqet janë zmadhuar (tepruar) shumë
överdåd [²Ö:ver+då:d] subst.
(överdåd, överdådet, överdåd, överdåden)
slösande lyx
luks i tepruar
(bollëk, ekstravagancë, tepri, tejkalim i masës)
Exempel
 • operan bjuder på ett överdåd av musik och teateropera të ofron një bollëk me muzikë dhe teatër
överfall [²Ö:verfal:] subst.
(överfall, överfallet, överfall, överfallen)
det att överfalla
sulm ("edhe kuptim konkret "sulm, goditje"")
(mësymje)
Exempel
 • han råkade ut för ett rått överfallai u bë viktimë e një sulmi brutal
överfaller [²Ö:verfal:er] verb
(överfaller, överföll, överfallit, överfall, överfalla)
angripa, anfalla
<A överfaller B>
vërsulem
(sulmoj, turrem, mësyj)
Exempel
 • han blev överfallen på gatanai u sulmua në rrugë
överfart [²Ö:verfa:r+t] subst.
(överfart, överfarten, överfarter)
båtresa (till ett bestämt mål)
transportim me anije
(udhëtim me anije, lundrim)
Exempel
 • överfarten till England gick bratransportimi (lundrimi) me anije për në Angli shkoi mirë
överför [²Ö:verfö:r] verb
(överför, överförde, överfört, överför, överföra)
flytta från en punkt till en annan
<A överför B/x (från y till z)>
mbart, transmetoj
(çoj, transferoj, bart, zhvendos, dëgjoj)
Exempel
 • överföra smittatransmetoj një infeksion
 • fången överfördes till ett annat fängelsei burgosurin u dërgua në një burg tjetër
överförd [²Ö:verfö:r+d] adj.
(överförd, överfört, överförda)
bildlig
figurativ, -e ("gjuh.")
Exempel
 • överförd betydelsenë kuptim fig.
överförmyndare [²Ö:verfö:rmyn:dare] subst.
(överförmyndare, överförmyndaren, överförmyndare, överförmyndarna)
person som utses av kommunen att ha tillsyn över förmyndare
kryekujdestar
(mbikëqyrës)
överglänser [²Ö:verglen:ser] verb
(överglänser, överglänste, överglänst, övergläns, överglänsa)
visa mycket större skicklighet än
<A överglänser B; x överglänser y>
ndriçoj ("në kuptim të përgjithshëm "tejkaloj, kaloj, lë pas"")
(ndriçon më shumë se)
Exempel
 • han överglänste alla sina jämnåriga i idrottai i la pas gjithë bashkëmoshatarët e vet në sport
övergrepp [²Ö:vergrep:] subst.
(övergrepp, övergreppet, övergrepp, övergreppen)
otillbörligt el. olagligt tvång el. våld mot enskild person särskilt om kroppsligt våld
dhunë
(vepër e dhunshme, cënim, shkelje)
övergripande [²Ö:vergri:pande] adj.
(övergripande)
som täcker många områden, generell
përgjithsh/ëm (i), -me (e)
(global, -e, tërsor, -e)
Exempel
 • en övergripande planeringnjë planifikim i përgjithshëm
övergång [²Ö:vergå@:] subst.
(övergång, övergången, övergångar, övergångs|perioden)
det att passera från en punkt till en annan, växling, byte
kalim
(ndryshim, ndërrim)
Exempel
 • övergång till högertrafikkalim në anën e djathtë të trafikut
Sammansättningar
 • järnvägsövergångndryshim i lidhjes hekurudhore
 • övergångs|period övergångs|periodenperiudhë kalimtare (tranzicioni) periudhë e përkohshme
 • övergångs|bestämmelsedispozitë e përkohshme
 • övergångs|tidkohë kalimtare, periudhë tranzitore
överhand [²Ö:verhan:d] subst.
överhopar [²Ö:verho:par] verb
(överhopar, överhopade, överhopat, överhopa)
överösa
<A överhopar B med x>
grumbulloj
(vë barrë, ngarkoj)
Exempel
 • jag är överhopad med arbetejam i ngarkuar me punë
överhängande [²Ö:verhe@:ande] adj.
(överhängande)
som kräver omedelbara åtgärder
afërt (i,e)
(kërcënues, -e, pashmangsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • brandrisken är överhänganderreziku nga zjarri është i pashmangshëm
överilad [²Ö:veri:lad] adj.
(överilad, överilat, överilade)
alltför snabb, ogenomtänkt
rrëmbyer (i,e)
(ngutur (i,e), nxituar (i,e), pamenduar (i,e))
Exempel
 • ett överilat beslutnjë vendim i pamenduar (mirë), një vendim i nxituar
överinseende [²Ö:verin:se:ende] subst.
(överinseende, överinseendet)
kontroll
mbikëqyrje
(kontroll, supervizion)
överkant [²Ö:verkan:t] subst.
överkast [²Ö:verkas:t] subst. visa film
(överkast, överkastet, överkast, överkasten)
tygskydd över en säng
mbulesë
(kuvertë, mbulesë shtrati)
Extra
överklass [²Ö:verklas:] subst.
(överklass, överklassen, överklasser)
den ekonomiskt och socialt bäst ställda gruppen i samhället
klasë e lartë ("zakon. për rrethana shoqërore të së kaluarës")
överkänslig [²Ö:vercen:slig] adj.
(överkänslig, överkänsligt, överkänsliga)
onormalt känslig, allergisk
tepër (i,e) ndjesh/ëm (i), -me (e)
(alergjik)
Exempel
 • han är överkänslig för penicillinai është alergjik ndaj penicilinës
 • överkänslig för kritiktepër i ndjeshëm ndaj kritikave
överkörd [²Ö:vercö:r+d] adj.
(överkörd, överkört, överkörda)
som har körts över av ett fordon
shkelur (shtypur) (i,e) ("zakon. fig. "propozim që është hedhur poshtë"")
((nga një automjet))
överlagd [²Ö:ver+lag:d] adj.
(överlagd, överlagt, överlagda)
planerad i förväg
paramenduar (i,e)
(planifikuar (i,e))
Exempel
 • överlagt mordvrasje e paramenduar
överliggare [²Ö:ver+lig:are] subst.
(överliggare, överliggaren, överliggare, överliggarna)
ribba e dyl som ligger över något
purtekë druri
(arkitër e derës ose dritares)
överliggare [²Ö:ver+lig:are] subst.
(överliggare, överliggaren, överliggare, överliggarna)
person som studerat länge vid universitetet e dyl utan att ta examen
student i përjetshëm
(person që studion gjatë në universitet pa mundur të përfundojë provimet)
överljuds- [²Ö:verjud:s-] förled
(överljuds-)
som har att göra med hastigheter högre än ljudet
supersonik, -e
(që është më i shpejtë se zëri)
Sammansättningar
 • överljuds|planaeroplan supersonik
överlåter [²Ö:ver+lå:ter] verb
(överlåter, överlät, överlåtit, överlåt, överlåta)
ge äganderätten till, lämna över
<A överlåter x på/till B; A överlåter till B att + INF>
tjetërsoj
(i jap të drejtë pronësie)
Exempel
 • gården överläts på (el. till) en av sönernaçifliku u tjetërsua nga njëri prej djemve
 • det överlåter jag till dig att räkna ut självkëtë po ta lë ta llogarisësh vetë
överläge [²Ö:ver+lä:ge] subst.
(överläge, överläget)
bättre läge än motståndare, fördelaktig position
përparësi
(epërsi, avantazh, pozicion i favorshëm)
överlägger [²Ö:ver+leg:er] verb
(överlägger, överlade, överlagt, överlägg, överlägga)
förhandla, diskutera
<A överlägger (med B)>
mendohem mirë
(peshoj mirë, rrah, diskutoj (një çështje))
Exempel
 • hon överlade med sig själv om hon skulle tacka jaajo u mendua mirë nëse duhej të pranonte apo jo
överläggning [²Ö:ver+leg:ni@] subst.
(överläggning, överläggningen, överläggningar)
diskussion, förhandling
të shqyrtuarit
(të menduarit, të pushuarit, diskutim)
överläkare [²Ö:ver+lä:kare] subst.
(överläkare, överläkaren, överläkare, överläkarna)
chefsläkare på sjukhus
kryemjek
(shef i një spitali)
överlämnar [²Ö:ver+lem:nar] verb
(överlämnar, överlämnade, överlämnat, överlämna)
lämna ifrån sig, räcka över
<A överlämnar B/x (till C)>
dorëzoj
Exempel
 • överlämna någon till polisendorëzoj dikë në polici
 • överlämna en gåvajap një dhuratë
överlöpare [²Ö:ver+lö:pare] subst.
(överlöpare, överlöparen, överlöpare, överlöparna)
person som går över till fiendelägret
dezertor
(rebel, renegat, tradhtar)
övermakt [²Ö:vermak:t] subst.
(övermakt, övermakten)
överlägsen (fientlig) styrka
epërsi
(fuqi madhore)
Exempel
 • kämpa en hopplös kamp mot övermaktenbëj një luftë pa shpresë kundër një fuqie madhore
överman [²Ö:verman:] subst.
(överman, övermannen, övermän, övermännen)
överlägsen motståndare
kundërshtar i fortë
övermannar [²Ö:verman:ar] verb
(övermannar, övermannade, övermannat, övermanna)
besegra, ta tillfånga
<A övermannar B>
mposht
(mund, gjunjëzoj)
Exempel
 • vakterna övermannades av två maskerade mänrojet u mundën nga dy persona të maskuar
övermod [²Ö:vermo:d] subst.
(övermod, övermodet, övermodigt)
alltför stor självsäkerhet
vetëbesim
(arrogancë, fodullëk)
Avledningar
 • övermodig övermodigtme arrogancë, me fodullëk
övermorgon [²Ö:vermår:(g)ån] subst.
övermått [²Ö:vermåt:] subst.
(övermått, övermåttet)
överflöd
shumicë, tepri
(bollëk, tepricë)
Exempel
 • problem fanns i övermåttproblemet ishin me shumicë
övermäktig [²Ö:vermek:tig] adj.
(övermäktig, övermäktigt, övermäktiga)
överlägsen (i makt)
që ka epërsi
(superior, -e)
Exempel
 • en övermäktig fiendenjë armik superior
övernattar [²Ö:ver+nat:ar] verb
(övernattar, övernattade, övernattat, övernatta)
ligga över natten, sova över
<A övernattar + PLATS>
buj, fle (diku)
(kaloj natën)
Exempel
 • vi övernattade på ett hotell i Göteborgnë e kaluam natën (fjetëm) në një hotel në Gëteborg
Avledningar
 • övernattningfjetje, kalimi i natës
övernaturlig [²Ö:ver+natu:r+lig] adj.
(övernaturlig, övernaturligt, övernaturliga)
mystisk, oförklarlig
mbinatyrsh/ëm (i), -me (e)
(mistik, -e)
Exempel
 • ha övernaturliga krafterka forca të mbinatyrshme
överordnad [²Ö:verå:r+dnad] adj.
(överordnad, överordnat, överordnade)
som har högre rang
epror, -e
(lartë (i,e), që ka pozitë të lartë)
Exempel
 • i överordnad ställningnë pozitë eprore, në pozitë më të lartë
 • överordnade myndigheterautoritetet më të larta shtetërore
överresa [²Ö:vere:sa] subst.
(överresa, överresan, överresor)
överfart
udhëtim
(surprizë)
överrock [²Ö:veråk:] subst.
(överrock, överrocken, överrockar)
lång rock som bärs utomhus
pallto e madhe
(kapotë)
överröstar [²Ö:verös:tar] verb
(överröstar, överröstade, överröstat, överrösta)
låta högre än, ropa högre än
<A/x överröstar B/y>
mbys zërin
((me bërtitma, zhurmë))
Exempel
 • ropen överröstades av vågornas dånzërat u mbytën nga zhurma e valëve
överskattar [²Ö:ver+skat:ar] verb
(överskattar, överskattade, överskattat, överskatta)
värdera el. beräkna alltför högt
<A överskattar B/x>
mbivlerësoj
(mbiçmoj)
Exempel
 • hans betydelse inom musiken kan inte överskattasrëndësia e tij në muzikë s'mund të çmohet (mbivlerësohet)
överskrider [²Ö:ver+skri:der] verb
(överskrider, överskred, överskridit, överskrid, överskrida)
gå över el. passera (en gräns)
<A/x överskrider y>
tejkaloj ("vetëm fig.")
(kapërcej, kaloj (kufirin))
Exempel
 • överskrida ett anslagtejkaloj një fond
överskrift [²Ö:ver+skrif:t] subst.
(överskrift, överskriften, överskrifter)
rubrik, titel
titull, mbishkrim
(rubrikë, mbishkrim (e një shkrese))
överskuggar [²Ö:ver+skug:ar] verb
(överskuggar, överskuggade, överskuggat, överskugga)
få annat att verka mindre viktigt
<x överskuggar y>
eklipsoj
(lë në hije)
Exempel
 • ett allt överskuggande intresse för musiknjë interesim parësor për muzikën
överslag [²Ö:ver+sla:g] subst.
(överslag, överslaget, överslag, överslagen)
grov beräkning
llogaritje e përafërt
Exempel
 • ett hastigt överslagnjë llogaritje e shpejtë
överspelad [²Ö:ver+spe:lad] adj.
(överspelad, överspelat, överspelade)
överlistad av en bättre spelare
fitues, -e ("në sport")
överspelad [²Ö:ver+spe:lad] adj.
(överspelad, överspelat, överspelade)
passerad, inte aktuell
kaluar (i,e),
(jo aktual, -e, që nuk është më aktual)
överspänd [²Ö:ver+spen:d] adj.
(överspänd, överspänt, överspända)
spänd till det yttersta, nervös
tendosur (i,e)
(nervoz, -e, me nerva në zgrip)
överstiger [²Ö:ver+sti:ger] verb
(överstiger, översteg, överstigit, överstiga)
vara mer el. större än
<x överstiger y>
kapërcej
(tejkaloj, kaloj)
Exempel
 • försäljningen överstiger 2 miljonershitjet i kaluan të dy milionë koronat
överstökad [²Ö:ver+stö:kad] adj.
(överstökad, överstökat, överstökade)
(snabbt) avklarad
tepër (i,e), mbetur (i,e)
översvallande [²Ö:ver+sval:ande] adj.
(översvallande)
överflödande
tepruar (i,e)
(papërmbajtur (i,e), ekzagjeruar (i,e), boshsh/ëm (i), -me (e), mrekulluar (i,e), madhështor, -e)
Exempel
 • få ett översvallande mottagandetë jesh i pritur në mënyrë madhështore
översvämmar [²Ö:ver+svem:ar] verb
(översvämmar, översvämmade, översvämmat, översvämma, översvämningen)
täcka med vatten
<x översvämmar y>
përmbyt ("fig. "mbuloj, jap sasi të mëdha nga ndonjë"")
(vërshon (lumi, ngop (tregu me diçka), mbush me ujë)
Exempel
 • marknaden översvämmas av dålig litteraturtregu po përmbytet nga letërsia e keqe
Avledningar
 • översvämning översvämningenvërshim-i, përmbytj/e-a
översyn [²Ö:ver+sy:n] subst.
(översyn, översynen, översyner)
granskning (i efterhand)
rishqyrtim, rishikim
(kontroll plotësues)
översynt [²Ö:ver+sy:nt] adj.
(översynt, översynt, översynta)
långsynt
largpamës
Motsatser: närsynt
översållad [²Ö:ver+sål:ad] adj.
(översållad, översållat, översållade)
helt täckt, beströdd
mbuluar (i,e)
Exempel
 • marken var översållad med blommortoka ishte e mbuluar me lule
översättare [²Ö:ver+set:are] subst.
(översättare, översättaren, översättare, översättarna, översättar|arvodet)
person som översätter
përkthyes-i/-e
(person që përkthen)
Sammansättningar
 • översättar|arvode översättar|arvodethonorar përkthimi
översätter [²Ö:ver+set:er] verb
(översätter, översatte, översatt, översätt, översätta)
överföra från ett språk till ett annat
<A översätter (x)>
përkthej
(kthej me shkrim diçka nga njëra gjuhë në tjetrën)
Exempel
 • översätta från tyska till svenskapërkthej nga gjermanishtja në suedisht
övertag [²Ö:ver+ta:g] subst.
(övertag, övertaget)
bättre läge, försprång
epërsi
(përparësi, avantazh)
Exempel
 • hon utnyttjade sitt övertagajo shfrytëzoi epërsinë e vet
övertag [²Ö:ver+ta:g] subst.
(övertag, övertaget)
det att överta
kalim pagese ("veçanërisht "paratë që i paguan qiramarrësit të vjetër nga qiramarrësi i ri, kur ky i fundit merr shtëpinë "zakon. para që ia paguan qiramarrësi i ri qiramarrësit të vjetër")
(të marrët (në pronësi))
övertalar [²Ö:ver+ta:lar] verb
(övertalar, övertalade, övertalat, övertala)
(genom att tala) förmå någon att göra något
<A övertalar B att + INF>
bind
(i mbush mendjen dikujt)
Exempel
 • jag övertalade honom att följa medunë e binda të vinte me mua
övertar [²Ö:ver+ta:r] verb
(övertar, övertog, övertagit, överta övertagövertaga)
ta emot och fortsätta med, ta hand om
<A övertar x>
Användning: även lös sms
marr
(në dorë, marr në ngarkim, marr përsipër)
Exempel
 • överta en firmabëhem i zoti i një firme
 • överta ansvaretmarr përsipër përgjegjësinë
övertid [²Ö:ver+ti:d] subst.
(övertid, övertiden, övertids|arbetet, övertids|ersättningen)
arbetstid utöver den normala
punë jashtë orarit
(shtesë (plotësuese))
Exempel
 • arbeta övertidbëj punë jashtë orarit (zyrtar)
Sammansättningar
 • övertids|arbete övertids|arbetetpunë jashtë orarit (të punës)
 • övertids|ersättning övertids|ersättningenshpërblim për punë jashtë orarit (të punës)
överton [²Ö:ver+to:n] subst.
(överton, övertonen, övertoner)
högre ton än grundtonen
mbiton ("fig. në sh. "nënkuptime"")
(ton harmonik)
Exempel
 • ett tal med känslomässiga övertonerfjalim me ton emocionale
övertramp [²Ö:ver+tram:p] subst.
(övertramp, övertrampet, övertramp, övertrampen)
upphopp (i t ex längdhopp) för långt fram på ansatsbrädan
kundërvajtje ("fig. gabim, veprim i gabuar, gafë")
Exempel
 • göra ett grovt övertramp i debattenbëj një gabim trashanik në debat
övertrasserar [²Ö:ver+trase:rar] verb
(övertrasserar, övertrasserade, övertrasserat, övertrassera)
ta ut mer pengar än vad som finns på kontot
<A övertrasserar (x)>
tejkaloj (llogarinë në bankë)
(tërheq më shumë të holla sesa është shuma në numrin e llogarisë në bankë)
Avledningar
 • övertrasseringtejkalimi i shumës së llogarisë në bankë
överträffar [²Ö:ver+tref:ar] verb
(överträffar, överträffade, överträffat, överträffa)
vara bättre än, vara överlägsen
<A överträffar B; A överträffar sig själv; x överträffar y>
kaloj
(kapërcej, tejkaloj)
Exempel
 • resultatet överträffar förväntningarnarezultati tejkalon parashikimet
 • överträffa sig självbëj më shumë nga ç'pritet prej meje
övervakar [²Ö:verva:kar] verb
(övervakar, övervakade, övervakat, övervaka, övervakningen)
ha uppsikt över, kontrollera
<A övervakar x/B/att + S>
mbikëqyr
(inspektoj, kontrolloj, supervizoj)
Exempel
 • övervaka att bestämmelserna följskontrolloj zbatimin e dispozitave
Avledningar
 • övervakning övervakningenmbikëqyrje, kontroll
övervakare [²Ö:verva:kare] subst.
övervarar [²Ö:verva:rar] verb
(övervarar, övervarade, övervarat, övervar, övervara)
vara närvarande vid en hel ceremoni e dyl
<A övervarar x>
merr pjesë
(ndjek, jam (i,e) pranish/ëm (i), -me (e), jam prezent)
Exempel
 • kungen övervarade ceremoninmbreti ishte i pranishëm në ceremoni
övervikt [²Ö:vervik:t] subst.
(övervikt, övervikten)
alltför hög vikt
mbipeshë
(peshë e tepërt)
Exempel
 • lida av överviktvuaj nga mbipesha
övervikt [²Ö:vervik:t] subst.
(övervikt, övervikten)
övertag, dominans
përparësi, epërsi
(shumicë)
Exempel
 • vinna med en rösts överviktfitoj me një votë më shumë
övervåning [²Ö:vervå:ni@] subst.
(övervåning, övervåningen, övervåningar)
andra våningen (i ett tvåvåningshus)
kat i sipërm
((në një ndërtesë dy katëshe))
övervägande [²Ö:vervä:gande] adv.
(övervägande)
huvudsakligen, till största delen
kryesisht
(veçanërisht, sidomos)
Exempel
 • övervägande klart och kallt vädermot kryesisht i kthjellët dhe i ftohtë
övervägande [²Ö:vervä:gande] subst.
(övervägande, övervägandet, överväganden, övervägandena)
det att överväga, eftertanke
gjykim
(shqyrtim, rrahje (e një mendimi) peshim (i një mendimi), mendim)
Exempel
 • efter moget övervägandepas një gjykimi të pjekur; pas një shqyrtimi me pjekuri
överväger [²Ö:vervä:ger] verb
(överväger, övervägde, övervägt, överväg, överväga, övervägandet)
tänka igenom (noga), fundera på
<A överväger x/att + INF>
shqyrtoj
(rrah (një çështje) peshoj (një mendim))
Exempel
 • regeringen överväger att tillsätta en utredningqeveria po shqyrton zgjedhjen e një komisioni
Avledningar
 • övervägande övervägandetmendim, përsiatje, meditim, gjykim, arsyetim
överväger [²Ö:vervä:ger] verb
(överväger, övervägde, övervägt, överväg, överväga)
vara fler, dominera
<x överväger>
mbizotëron
(mbisundon, dominon)
Exempel
 • fördelarna med förslaget övervägerpërparësitë e propozimit mbizotërojnë (dominojnë)
 • till övervägande delnë pjesën më të madhe
 • det övervägande antalet var rökarenumri i duhanpirësve dominonte