Mobi
+
års [å:r+s] adv.
abonnemang [abånemA@:] subst. visa film
(abonnemang, abonnemanget, abonnemang, abonnemangen, abonnemangs|avgiften)
beställning i förväg el. för längre tid (av tidning, teaterplats etc.)
abonim (në gazetë )
(pajtim, parapagim (në gazetë), prenotim (i një bilete, etj.))
Sammansättningar
 • årsabonnemangabonim vjetor (në një gazetë)
 • abonnemangs|avgift abonnemangs|avgiftentarifë e abonimit
inkomst [²In:kåm:st] subst.
(inkomst, inkomsten, inkomster, inkomst|skatten, inkomst|året)
lön, intäkt
të ardhura
(para, të hyra)
Exempel
 • fast inkomsttë ardhura të përhershme (fikse)
 • taxerad inkomsttë ardhurat pas (pagimit të) taksave
Sammansättningar
 • årsinkomsttë ardhura vjetore
 • inkomst|skatt inkomst|skattentaksë për të ardhurat
 • inkomst|år inkomst|åretvit të ardhurash
 • inkomst|bringandeme fitim, fitimprurës, -e, me leverdi
modell [modEl:] subst.
(modell, modellen, modeller)
(standard)utförande av en viss vara (t ex bilar, maskiner, kläder)
tip, model
Exempel
 • en bil av gammal modellnjë makinë e tipit të vjetër
Sammansättningar
 • årsmodellmodeli i vitit
möte [²mÖ:te] subst. visa film
(möte, mötet, möten, mötena, mötes|deltagaren, mötes|platsen)
organiserat sammanträde
mbledhje
(tubim, kuvend, asamble, grumbullim)
Exempel
 • ett möte med FN:s säkerhetsrådnjë mbledhje me Këshillin e Sigurimit të OKB-së
Sammansättningar
 • kyrkomötekuvend i kishës
 • årsmötembledhje vjetore
 • massmöteaktiv i gjerë, miting, grumbullim
 • mötes|deltagare mötes|deltagarenpjesëmarrës i mbledhjes
 • mötes|plats mötes|platsenvend i mbledhjes
 • mötes|frihetliri e tubimit
protokoll [protokÅl:] subst.
(protokoll, protokollet, protokoll, protokollen, protokolls|anteckningen)
skriftlig rapport från ett sammanträde el dyl
procesverbal
(protokoll)
Exempel
 • hälsovårdsnämndens protokollprocesverbal i këshillit të shëndetësisë
 • föra till protokolletshënoj në procesverbal
Sammansättningar
 • besiktningsprotokollprocesverbal mbi inspektimin teknik të makinës
 • årsmötesprotokollprocesverbal i mbledhjes vjetore
 • protokolls|anteckning protokolls|anteckningenshënim në procesverbal
rapport [rapÅr+t:] subst.
(rapport, rapporten, rapporter)
redogörelse
raport
(kumtesë, referat)
Exempel
 • enligt en rapport från Amnesty Internationalsipas një raporti të Amnisti Internacional
 • en rapport om sysselsättningennjë raport mbi punësimin
Sammansättningar
 • larmrapportraport alarmant
 • väderleksrapportraport metereologjik, raport mbi kushtet e motit
 • årsrapportraport vjetor
redovisning [²rE:dovi:sni@] subst.
(redovisning, redovisningen, redovisningar)
redogörelse
llogaridhënie ("në ekonomi "raport mbi mënyrën e përdorimit të parave"")
(raport, raportim, informim)
Exempel
 • en öppen redovisning av alla faktanjë llogaridhënie e hapur për të gjitha faktet
Sammansättningar
 • årsredovisningraport vjetor
ränta [²rEn:ta] subst.
(ränta, räntan, räntor, ränte|kostnaden)
avgift som man betalar för att man lånat pengar eller får för att man lånat ut pengar
kamatë
(interes)
Sammansättningar
 • låneräntakamatë e huasë, interes i borxhit të marrë
 • årsräntakamatë vjetore, interes vjetor
 • ränte|kostnad ränte|kostnadenshpenzimet e kamatës, kosto e interesit
skrift [skrif:t] subst.
(skrift, skriften, skrifter)
publicerat arbete, (liten) bok
shkrim
(vepër, krijim, material i shkruar)
Exempel
 • Strindbergs samlade skrifterpërmbledhje e veprave të Strindbergut
Sammansättningar
 • årsskriftvjetar-i
år [å:r] subst.
(år, året, år, åren, års|inkomsten)
den tid det tar för jorden att gå runt solen (365 dagar); tiden från 1 januari till 31 december
vit
Exempel
 • år 2000viti 2000
 • jag är 24 år gammaljam 24 vjeç
 • i årsivjet, këtë vit
 • året runtgjithë vitin
 • förra åretvjet, vitin e kaluar
 • under årens loppgjatë viteve të kaluara
Sammansättningar
 • kalenderårvit kalendarik
 • budgetårvit buxhetor
 • studieårvit akademik, vit studimi
 • tjänsteårvite shërbimi (përvoje në punë), vite pune
 • års|inkomst års|inkomstentë ardhura vjetore
 • 10-års|åldernmoshë 10 vjeçare
 • års|avgifttaksë vjetore
Extra
års|bok [²Å:r+sbo:k] subst.
(års|bok, årsboken, årsböcker)
bok som innehåller de viktigaste händelserna under ett år; bok som ges ut varje år
vjetar-i, motak -u
(libër që përmban ngjarjet më kryesore gjatë një viti; libër që botohet çdo vit)
års|dag [²Å:r+sda:g] subst.
(års|dag, årsdagen, årsdagar)
dag då något viktigt inträffat för ett eller flera år sedan
përvjetor
(vjetor; ditë që ka ndodhur ndonjë ngjarje me rëndësi në jetën e individit ose të shoqërisë pas një ose shumë viteve më parë)
års|kull [²Å:r+skul:] subst.
(års|kull, årskullen, årskullar)
personer som är födda samma år eller slutar en kurs samma år e dyl
moshatarë, gjeneratë
(grup i një moshe, persona që janë të lindur në të njëjtin vit ose kanë kryer një kurs në të njëjtin vit etj.)
års|kurs [²Å:r+skur+s:] subst.
(års|kurs, årskursen, årskurser)
studieår i skolan, klass
vit mësimor
((në shkollë, klasë))
års|möte [²Å:r+smö:te] subst.
(års|möte, årsmötet, årsmöten, årsmötena)
årligt möte för medlemmarna i en förening då styrelse väljs, räkenskaper granskas etc
mbledhje vjetore
(mbledhje ku zgjidhet kryesia, jepen llogari për punën e kryer (të një shoqate, organizate etj.))
års|skifte [²Å:r+s$if:te] subst.
(års|skifte, årsskiftet, årsskiften, årsskiftena)
övergång från ett år till ett annat
ndërrim viti
(fundi i një viti dhe fillimi i vitit tjetër)
års|tid [²Å:r+sti:d] subst.
(års|tid, årstiden, årstider)
tid på året (sommar, höst, vinter, vår)
stinë
((verë, vjeshtë, dimër, pranverë))
Extra