Mobi
+
aktie [Ak:tsie] subst.
(aktie, aktien, aktier, aktie|kapitalet, aktie|ägaren, aktie|sparade)
andel i ett aktiebolag
aksion ("fig. "reputacion, nam, emër i mirë"")
(pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare)
Exempel
 • hennes aktier står högt i kursaksionet e saj janë më të lartat në kurs
Uttryck
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning")forcon pozitën e vet ("përmirëson pozitën e vet")
Sammansättningar
 • aktie|kapital aktie|kapitaletkapital aksionar
 • aktie|ägare aktie|ägarenaksionar, zotërues aksionesh, ortak
 • aktie|brevcertifikatë aksionesh
 • aktie|börsbursë aksionesh
 • aktie|fondtruste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse
 • aktie|majoritetkontrollues interesash (aksionesh)
 • aktie|portföljportofol aksionesh
 • aktie|postpost aksionar
 • aktie|spara aktie|sparadeinvestoj në aksione si mënyrë kursimi
 • A-|aktieaksionet A
del|ägare [²dE:lä:gare] subst.
(del|ägare, delägaren, delägare, delägarna)
person som äger en del i t ex ett affärsföretag; kompanjon
bashkëpronar
(partner, ortak)
fordring [²fO:r+dri@] subst.
(fordring, fordringen, fordringar, fordrings|ägaren)
ekonomiska krav, anspråk
kërkesë, pretendim
Sammansättningar
 • fordrings|ägare fordrings|ägarenkreditor, huadhënës
gods [got:s] subst.
(gods, godset, gods, godsen, gods|ägaren)
större egendom, herrgård
çiflig
Sammansättningar
 • familjegodsçiflig i familjes
 • gods|ägare gods|ägarenpronar i madh tokash, çifligar
hemmans|ägare [²hEm:ansä:gare] subst.
(hemmans|ägare, hemmansägaren, hemmansägare, hemmansägarna)
bonde
pronar i vogël tokash ("kryes. si titull")
(fermer)
Exempel
 • hemmansägare Elof Erikssonfermeri Elov Eriksson
hotell [hotEl:] subst.
(hotell, hotellet, hotell, hotellen, hotell|ägaren)
hus med rum för resande
hotel
(bujtinë)
Exempel
 • ta in på hotellvendosem në një hotel
 • bo på hotellbanoj në hotel
Sammansättningar
 • lyxhotellhotel luksoz
 • hotell|ägare hotell|ägarenpronar i hotelit
 • hotell|rumdhomë hoteli
kapital [kapitA:l] subst.
(kapital, kapitalet, kapital, kapitalen, kapital|ägaren)
tillgångar som kan ge vinst
kapital
(para, të ardhura)
Sammansättningar
 • aktiekapitalkapital aksionar
 • kapital|ägare kapital|ägarenposedues i kapitalit
villa [²vIl:a] subst.
(villa, villan, villor, villa|området, villa|ägaren)
fristående en- el. tvåfamiljshus med trädgård
vilë
(shtëpi me kopsht)
Sammansättningar
 • villa|område villa|områdetlagje (zonë) vilash
 • villa|ägare villa|ägarenpronar vile
Extra
ägare [²Ä:gare] subst.
(ägare, ägaren, ägare, ägarna, ägar|ansvaret)
person som äger (något), innehavare
pronar
(i zoti (i diçkaje))
Exempel
 • vara ägare till en biljam pronar i një veture, jam i zoti i një veture
Sammansättningar
 • villaägarepronar i shtëpisë, i zoti i vilës
 • ägar|ansvar ägar|ansvaretpërgjegjësi pronësore